Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 về việc báo cáo KQSXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011

Sở GDCK Hà Nội trân trọng công bố Nghị quyết số 01/2011/VSPP/ĐHĐCĐ-NQ ngày 05/04/2011 của CTCP Vận tài biển và Bất động sản Việt Hải.

Chưa thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010; Kế hoạch SXKD năm 2011 theo báo cáo số 01/BC- VSPP ngày 05/04/2011.
Chưa thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2010 và Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 05/04/2011.

Chưa thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2010.

Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 đã khấu trừ thuế.

Chưa thông qua thù lao dự kiến của HĐQT,BKS Công ty năm 2011.

Thông qua việc bù trừ công nợ bằng cổ phiếu với Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam với tổng số tiền bù trừ là 155 tỷ đồng tương đương 5.168.686 cổ phiếu và chuyển nhượng số cổ phiếu nêu trên.

Thông qua việc cổ phần hóa Công ty TNHH 1TV Kinh doanh dầu khí Việt Hải(VSP PETRP).

Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty VSPP nhiệm kỳ 2011- 2015.
Chưa thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc vì theo Điều 14, 26 Điều lệ công ty thì Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty phải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án, lựa chọn thời điểm và Công ty tư vấn thực hiện các thủ tục phát hành và niêm yết cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, cho các bộ công nhân viên; tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ khen thưởng; quỹ phúc lợi.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án, lựa chọn thời điểm và Công ty tư vấn để phát triển phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi trong nước và ngoài nước để thực hiện các dự án tại Mê Linh, Long An và một số dự án khác.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đốc tác và phương thức thích hợp để hợp tác, lien doanh liên kết đầu tư kinh doanh các dự án của Công ty như: Dự án Khu đô thị Mê Linh tại Hà Nội, dự án Khu đô thị Long AN, Dự án khu giải trí tổng hợp phục vụ công nghiệp và cảng Cái Lân tại phường Hà Khẩu- Bãi Cháy(Quảng Ninh).

Chưa thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Thông qua việc xin ý kiến đối với” Năm(5) vấn đề chưa được cổ đông đại diện cho Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam( Tập đoàn Vinashin) biểu quyết thông qua, đại diện Cổ đông cho Tập đoàn Vinashin có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến với Ban lãnh đạo Tập đoàn Vinashin. Trong thời hạn 7( bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2011, tập đoàn Vinashin phải có văn bản trả lời chính thức cho năm vấn đề nêu trên mà đại diện cổ đông của Tập đoàn Vinashin chưa biểu quyết thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010. Sau đó HĐQT công ty VSPP sẽ bổ sung vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ  đông thường niên năm 2011 những nội dung mà tập đoàn Vinashin đồng ý thông qua để làm cơ sở cộng gộp tỷ lệ biểu quyết tán thành.


Chi tiết xem file đính kèm./.

Tệp đính kèm:   VSP Nghi quyet DHDCD 2011.pdf
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: