Doanh nghiệp niêm yết

VT1: Ngày 31/3/2011, chốt danh sách để ĐHCĐ thường niên

Căn cứ thông báo số 639/TB-CNVSD ngày 17/3/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếuVT1 như sau:

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông                                                               

Mệnh giá:  10.000 đồng 
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2011
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/3/2011
Lý do và mục đích:  Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: 28/4/2011
Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau
Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và phương hướng năm 2011.
+ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.
+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2010 và phương hướng năm 2011.
+ Thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, phương án trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2011, hủy phương án phát hành tăng vốn điều lệ, thù lao HĐQT & BKS năm 2011

Theo VT1
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: