Doanh nghiệp niêm yết

VT1: Quyết định Hội đồng quản trị

 

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Quyết định Hội đồng quản trị số 01/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2011 về việc Kinh doanh tài chính của CTCP Vật tư Bến Thành:

H ĐQT chấp nhận KHKD tài chính (CK) theo Tờ trình số 01/TT-TGĐ ngày 13/04/2011 của TGĐ, cụ thể là : tổng số tiền KD tài chính được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần CÔng ty là 2 tỷ đồng trong đó: lập cổ phiếu quỹ 1 tỷ đồng, Đầu tư tài chính ngắn hạn 1 tỷ đồng
Ngoài ra, HĐQT giao toàn quyền việc KDTC cho TGĐ CT CP Vật tư Bến thành thực hiện.
Chi tiết xin xem file đính kèm./.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: