Doanh nghiệp niêm yết

VT1: Ngày 20/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Vật tư Bến Thành (mã CK: VT1) như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2012
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2012
Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian họp: 20/04/2012
Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau
Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và phương hướng năm 2012;
+ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012;
+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2011 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2011;
+ Thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, phương án trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2012, thù lao HĐQT và BKS năm 2012, danh mục các đơn vị kiểm toán.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: