Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Ngày 04/04/2011, ngày chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011

Căn cứ thông báo số 666/TB-CNVSD ngày 21/03/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếuVTA như sau:

Loại chứng khoán :  Cổ phiếu phổ thông                                                               

Mệnh giá                :  10.000 đồng 
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2011
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2011
Lý do và mục đích:  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
Tỷ lệ thực hiện      :  01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết  
Thời gian thực hiện: 05/05/2011;
Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà máy Công ty tại Bình Dương. Địa chỉ: đường N1, Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn Thuận An – Bình Dương.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: