Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và phương hướng 2011

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 thông qua một số vấn đề chính như sau:

Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư cơ bản và Báo cáo tài chính đã dược kiểm toán năm 2010, với các chỉ tiêu chủ yếu, như sau:
 • Giá trị sản xuất công nghiệp    65,818 tỷ đồng
 • Tổng doanh thu    176,321 tỷ đồng
 • Lợi nhuận phát sinh    11,143 tỷ đồng
 • Giá trị ĐTCB thực hiện    8,845 tỷ đồng
 • Cổ tức    9 %
 • Biểu quyết: -  Nhất trí: 5.770.819 phiếu (tỷ lệ 100%) – Không nhất trí: không
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2010, cụ thể như sau:
 • Vốn điều lệ    72.342.120.000 đồng
 • Tổng lợi nhuận trước thuế    11.143.957.408 đồng
 • Thuế TNDN phải nộp    691.003.901 đồng
 • Thuế TNDN được giảm (Bổ sung quĩ ĐTPT)    2.094.985.451 đồng
 • Lợi nhuận sau thuế    8.357.968.056 đồng
 • (được phân phối như sau):    
 • Trích quĩ dự phòng (quĩ dự trữ bắt buộc)    417.898.403 đồng
 • Trích quĩ đầu tư phát triển     417.898.403 đồng
 • Trích quĩ khen thưởng, phúc lợi    738.780.450 đồng
 • Chia cổ tức năm 2010 bằng tiền (9%)    6.510.790.800 đồng
 • Thưởng Ban quản lý điều hành    200.000.000 đồng
 • Thù lao thành viên HĐQT không điều hành    72.600.000 đồng
Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
 • Giá trị sản xuất công nghiệp    89,6 tỷ đồng    
 • Tổng Doanh thu    223,5 tỷ đồng    
 • Lợi nhuận phát sinh    19,0 tỷ đồng    
 • Tổng mức đầu tư xây dựng    8,9 tỷ đồng    
 • Tổng quỹ tiền lương                                     17,0 tỷ đồng    
 • Cổ tức                    17,0  %          
Và một số vấn đề khác.

Chi tiết xem thêm file đính kèm./
Tệp đính kèm:   HVT_2011.04.08_attachments_.zip

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: