Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :


Tổ chức đăng ký:    Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco
Trụ sở chính:    7/13-7/25, đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại:    08.37245264
Fax:    08.37245263
Tên chứng khoán:    Cổ phiếu CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco
Mã chứng khoán:    
 SAF
Mã ISIN:    VN000000SAF5
Mệnh giá:    10,000 đồng
Sàn giao dịch:    HNX
Loại chứng khoán:    Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:     20/05/2011

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu

Cổ phiếu thưởng

Tỷ lệ thực hiện :

Cổ tức năm 2010 : 10 – 03 ( 10 cổ phần sẽ nhận được thêm 03 cổ phần mới)

Cổ phiếu thưởng : 10 – 02 ( 10 cổ phần sẽ nhận được thêm 02 cổ phần mới)

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ :

Xử lý cổ phiếu lẻ khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị

Phần lẻ (không đủ một cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ : Ông Nguyễn Văn A, có số lượng cổ phần sở hữu hiện tại thời điểm chốt danh sách là 121 CP, sẽ nhận được :

• Cổ phiếu trả cổ tức : 121 CP x 30% = 36,3 CP

• Cổ phiếu thưởng : 121 CP x 20% = 24,2 CP

Như vậy, theo nguyen tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A nhận được là 60 CP (gồm 36 CP trả cổ tức và 24 CP thưởng). Số cổ phiếu lẻ còn lại sẽ hủy bỏ.

Địa điểm thực hiện :

Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại văn phòng CTCP Lương thực thực phẩm Safoco số 7/13 – 7/25 Kha Vạn cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Tp. HCM. Khi đến nhận cổ tức cổ đông mang theo CMND, sổ cổ đông để nhận cổ tức. Trường hợp cổ đông có ủy quyền cho người khác đến nhận cổ phiếu thì người được ủy quyền khi đến nhận mang theo Giấy ủy quyền hợp lệ và CMND.

Đề nghị các Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán SAF lưu ký thực hiện quyền cho CNVSD.

Hình thức xác nhận : Gửi bản gốc văn bản xác nhận

(Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với CNVSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải có hiện số fax và ngày giờ fax)

Thời hạn gửi văn bản xác nhận : Chậm nhất vào ngày 24/05/2011

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán SAF tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: