Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Ông Hoàng Đức Biêng - Thành viên BKS - đã bán 5.000 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Đức Biêng
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  • Mã chứng khoán: HVT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.437 CP (tỷ lệ 0,25%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.437 CP (tỷ lệ 0,19%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 09/07/2012
  • Ngày kết thúc giao dịch: 30/07/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: