Doanh nghiệp niêm yết

SMT: Ngày 15/02/2012, ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

1.     Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

2.     Mệnh giá: 10.000 đồng

3.     Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2012

4.     Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/02/2012

5.     Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

-         Tỷ lệ phân bổ quyền (ĐHĐCĐ): 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

-         Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau

-         Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

-         Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: