Doanh nghiệp niêm yết

SNG: NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ công văn số 02 SĐ10.1/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2007 của CTCP Sông Đà 10.1, TTGDCK Hà Nội thông báo một số nội dung trong bản Nghị quyết HĐQT như sau:
  • Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006;
  • Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007
  • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 để trình Đại hội đồng cổ đông;
  • Thông qua chủ trương tham gia góp vốn đầu tư vào một số dự án.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: