Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Kết quả triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 (lần 01)

Thông báo kết quả triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:
  • Ngày 08/07/2011 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tiến hành cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (lần 01) theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành. Theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông thì số cổ đông và đại diện cổ đông trực tiếp tham dự là: 44 đại biểu, chiếm 1.494.019 cổ phần, đạt tỷ lệ 36,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy theo quy định tại khoản 1, Điều 102 Luật Doanh nghiệp; khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây thì tỷ lệ nêu trên không đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 01.
  • Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩn Hà Tây căn cứ vào tình hình thực tế sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (lần 02) theo đúng quy định của Pháp luật.
Chi tiết xem file đính kèm./.
Tệp đính kèm:  
 DHT_2011.07.14_Thong bao DHDCD nam 2011 lan 1..pdf

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: