Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Ngày 03/08/2011, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2011
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2011
3. Lý do và mục đích:

* Trả cổ tức bằng tiền năm 2010:
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 19/08/2011< o:p>
- Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, CTCP Sông Đà 10.1 vào các ngày làm việc trong tuần (khi đi mang theo Chứng minh nhân dân)
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản
* Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
- Tỷ lệ thực hiện: 20% (Tỉ lệ 5:1 cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu cũ được nhận 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ tức bằng cổ phiếu làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh được Công ty trả bằng tiền mặt với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 103 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 5:1 là 103/5=20,6 cổ phiếu. Như vậy theo tỷ lệ làm tròn, cổ đông A sẽ nhận được 20 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phần được Công ty trả bằng tiền là 0,6*10.000=6.000 đồng.
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, CTCP Sông Đà 10.1 vào các ngày làm việc trong tuần (khi đi mang theo Chứng minh nhân dân)
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: