Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện KHSXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012

 

 

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1  công bố  nghị quyết HĐQT, qua đó phê duyệt kết quả thực hiện KHSXKD năm 2011.


Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Tổng giá trị SXKD thực hiện: 465,46 / 326,55 tỷ đồng, đạt 142,54% KH năm.
Trong đó: Giá trị SXKD xây lắp đạt: 454,73 / 326,05 tỷ đồng, đạt 139,47% KH năm. Giá trị SXKD ngoài xây lắp đạt :   10,73 /0,5 tỷ đồng.

Doanh thu có thuế thực hiện: 476,87 / 314,11 tỷ đồng, đạt 151,82% KH năm.
Doanh thu không thuế thực hiện: 433,60 / 285,55 tỷ đồng, đạt 151,82% KH năm.
Tổng tiền về tài khoản: 357,64 / 270,00 tỷ đồng, đạt 132,46% KH năm.
Nộp ngân sách thực hiện: 26,36 / 20,73 tỷ đồng, đạt 127,22% KH Năm.
Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 36,33 / 36,26 tỷ đồng, đạt 100,01% KH năm.
Vốn chủ sở hữu thực hiện: 141,51 / 142,39 tỷ đồng, đạt 99,40% KH năm.
Vốn điều lệ thực hiện: 46,63 / 46,63 tỷ đồng, đạt 100% KH năm.
Thu nhập bình quân 1 CBCNV: 8,35/7,39 triệu đồng/người/tháng, đạt 113% KH năm.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về tiến độ:

Công trình thủy điện Đồng Nai 4: Cơ bản đáp ứng tiến độ theo mốc phát điện của Chủ đầu tư.   
Công trình thủy điện Đăk Mi 4: Cơ bản đáp ứng tiến độ theo mốc phát điện của Chủ đầu tư.
Công trình thủy điện Xê ka mản 1:

Các mục tiêu tiến độ chỉ đạt khoảng 50% so với kế hoạch.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về đầu tư:

Tổng giá trị đầu tư thực hiện: 2,553 / 39,659 tỷ đồng, đạt 6,5% KH năm. Trong đó:
- Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công: 2,05/4,16 tỷ đồng, đạt 49,3% KH năm.
- Góp vốn vào CTCP thủy điện Đăk Đoa: 503 triệu đồng, đạt 100% KH năm.

Nghị quyết cũng phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Tổng giá trị SXKD là: 342,318 tỷ đồng. Trong đó: Giá trị SXKD xây lắp: 341,318 tỷ đồng.Giá trị SXKD ngoài xây lắp    : 1,000 tỷ đồng.
Doanh thu có thuế là: 334,268 tỷ đồng.
Doanh thu không thuế là: 303,880 tỷ đồng.
Tiền về tài khoản: 300 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế là: 36,364 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu không thuế: 12%.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ: 78%.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu là: 23%.

Nộp ngân sách nhà nước: 21,955 tỷ đồng.
Vốn điều lệ: 46.630.600.000 đồng.
Vốn Chủ sở hữu: 157,295 tỷ đồng.
Thu nhập bình quân 1 CBCNV là 8,00 triệu đồng 1 tháng.

Kế hoạch các chỉ tiêu về đầu tư: Tổng giá trị kế hoạch đầu tư năm 2012 là: 20,26 tỷ đồng trong đó: Giá trị đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công:   3,26 tỷ đồng. Giá trị đầu tư tài chính và đầu tư trụ sở Công ty: 17,00 tỷ đồng.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: