Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Ông Trần Tuấn Linh - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 7.200 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Tuấn Linh
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
  • Mã chứng khoán: SNG
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.200 CP (tỷ lệ 0,15%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.200 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 7.200 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 25/04/2012
  • Ngày kết thúc giao dịch: 03/05/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: