Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ngày 01/04/2013, ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếuDHT của CTCP Dược phẩm Hà Tây như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2013
3. Lý do và mục đích:
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

  • Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  • Thời gian họp: công ty sẽ thông báo sau
  • Địa điểm tổ chức họp: 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
  • Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2012;
+ Phương hướng hoạt động năm 2013;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: