Doanh nghiệp niêm yết

DHL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - JUN TAKAJI

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: JUN TAKAJI
  •  Mã chứng khoán: DHL
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600.000 CP (tỷ lệ 10,91%)
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 700.000 CP (tỷ lệ 12,73%)
  • Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
  • Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/08/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: