Doanh nghiệp niêm yết

DHL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - JUN TAKAJI

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: JUN TAKAJI
  • Mã chứng khoán: DHL
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 217.500 CP (tỷ lệ 3,95%)
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 249.600 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 467.100 CP
  • Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8,49%
  • Lý do: Đầu tư
  • Ngày trở thành cổ đông lớn: 19/07/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: