Doanh nghiệp niêm yết

DHL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lotus Mekong River Equity Fund

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Lotus Mekong River Equity Fund
  • Mã chứng khoán: DHL
  • So lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 9,09%)
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 118.100 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 381.900 CP (tỷ lệ 6,94%)
  • Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư
  • Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/08/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: