Doanh nghiệp niêm yết

DHL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - JUN TAKAGI

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: JUN TAKAGI
  • Mã chứng khoán: DHL
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 700.000 CP (tỷ lệ 12,73%)
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 125.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 825.000 CP (tỷ lệ 15%)
  • Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
  • Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 04/01/2013.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: