Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

Ngày 01/04/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được Thông báo số 402/TB-TTLK ngày 31/03/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (MCK: SPP ), Trung tâm GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 8h30 Thứ bảy, ngày 18/04/2009;

2. Địa điểm thực hiện: Khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp Hồ Chí Minh ;

3. Nội dung chính của Đại hội:

-    Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008;

-    Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS);

-    Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009;

-    Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

-    Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2009;

-    Báo cáo thù lao năm 2008 và thông qua tổng mức thù lao năm 2009 của HĐQT và BKS;

-   Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: