Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Công ty Cổ phần In Diên Hồng tổ chức Đại hội cổ đông và trả cổ tức đợt 2 năm 2006

Căn cứ thông báo số 316/TB-TTLK ngày 07/03/2007 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán của CTCP In Diên Hồng.

 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán: DHI
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2007
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền và cổ tức:

Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 15/03/2007

Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 16/03/2007

(Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 15,16/03/2007)

 • Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2006

1. Thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông:

 • Thời gian thực hiện: 8 giờ ngày 19/04/2007
 • Địa điểm dự kiến thực hiện: Hội trường 22/12 NXBGD, 187b Giảng Võ, Hà Nội
 • Nội dung cuộc họp:
 • (1) Báo cáo tài chính năm 2006
 • (2) Thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2007
 • (3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2006
 • (4) Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2006
 • (5) Xin ý kiến ĐHCĐ về việc tăng vốn điều lệ.

2. Thông tin liên quan đến việc thanh toán trả cổ tức đợt 2 năm 2006

 • Ngày thanh toán: 09/04/2007
 • Tỷ lệ thực hiện: 2.5%/CP (1 cổ phần nhận được 250 đồng)
 • Địa điểm thanh toán:
 • Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại TVLK nơi khách hàng mở tài khoản .
 • Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty trong giờ làm việc ngày 09/04/2007 và xuất trình CMND.
 • Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DHI vào các ngày: 16/03, 19/03, 20/03/2007.

Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo đến các công ty chứng khoán và nhà đầu tư.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: