Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn như sau:

Tên TCPH:Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn
- Tên chứng khoán:Cổ phiếu CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn
- Mã chứng khoán:
SPP
- Loại chứng khoán:Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng:20/05/2010
- Lý do và mục đích:
 
1. Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2009 bằng tiền:

+ Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 500 đồng).

+ Thời gian thực hiện: 17/11/2010.

+ Địa điểm thực hiện:

·       Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

·       Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn vào các ngày làm việc từ ngày 17/11/2010, địa chỉ: Đường số 10, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, Tp. HCM. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMDN và sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác đến nhận cổ tức thì người được uỷ quyền phải mang giấy uỷ quyền hợp lệ kèm theo.

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền:

+ Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 500 đồng).

+ Thời gian chi trả cổ tức: 15/12/2010

+ Địa điểm thực hiện:

·       Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

·       Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn vào các ngày làm việc từ ngày 15/12/2010, địa chỉ: Đường số 10, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, Tp. HCM. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMDN và sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác đến nhận cổ tức thì người được uỷ quyền phải mang giấy uỷ quyền hợp lệ kèm theo.

3. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

+ Tỷ lệ phân bổ: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

+ Thời gian thực hiện: từ ngày 01/6/2010 đến 30/6/2010.

+ Nội dung lấy ý kiến:

·       Tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 125 tỷ đồng;

·       Niêm yết và đăng ký  lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

VSD tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SPP ngày 19/05, 20/05 và 21/05/2010.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: