Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Thông báo bán bớt phần vốn Nhà Nước của Công ty Cổ phần In Diên Hồng

Căn cứ thông báo số 329/CV-DH của Công ty cổ phần In Diên Hồng gửi kèm theo bộ hồ sơ bán bớt phần vốn nhà nước của Công ty Cổ phần In Diên Hồng, Trung tâm GDCK Hà Nội trân trọng thông báo một số thông tin liên quan đến đợt chào bán cụ thể.

  • Nhà Xuất bản Giáo dục bán phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần In Diên Hồng (MCK: DHI), số lượng 359.627 cổ phiếu, tương ứng với mệnh giá là 3.596.270.000 (Ba tỷ năm trăm chín sáu triệu hai trăm bẩy mươi nghìn đồng chẵn);
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và báo giá theo đúng quy chế giao dịch của Trung tâm GDCK Hà Nội.
  • Người được ủy quyền thực hiện giao dịch: Ông Thừa Phú, Kế toán trưởng tại Nhà xuất bản giáo dục.
  • Giá bán cổ phiếu: Là giá trong biên độ giá tham chiếu tại ngày giao dịch 10%
  • Thời gian bán: Từ ngày 28/9/2007 đến 28/12/2007.

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn Cáo bạch tóm tắt về đợt chào bán của Công ty Cổ phần In Diên Hồng 2007.09.17_DHIbosung_Cao bach.doc
và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc lần 5/2007 của Nhà xuất bản giáo dục2007.09.17_NQHDQT-NXBGD.doc
(đính kèm) thông báo này.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: