Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả giao dịch của Nhà xuất bản Giáo dục là cổ đông lớn của CTCP In Diên Hồng (MCK: DHI).

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Nhà xuất bản Giáo dục
  • Mã chứng khoán: DHI
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 345.900CP (chiếm 25% VĐL)  
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 138.000 CP
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu DHI nắm giữ sau khi giao dịch: 483.900CP (chiếm 35% VĐL)
  • Phương thức thực hiện giao dịch: Báo giá  
  • Ngày kết thúc giao dịch: 25/6/2008.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: