Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Chi trả cổ tức năm 2009

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2009 của Công ty Cổ phần In Diên Hồng như sau:

 • Tên TCPH:Công ty Cổ phần In Diên Hồng
 • Mã chứng khoán:DHI
 • Loại chứng khoán:Cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá:10.000 đồng
 • Ngày đăng ký cuối cùng:31/05/2010
 • Lý do và mục đích:Chi trả cổ tức năm 2009
 • Tỷ lệ thực hiện:3% (01 cổ phần được nhận 300 đồng)
 • Thời gian thực hiện:22/06/2010
 • Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP In Diên Hồng trong giờ làm việc từ ngày 22/06/2010 và xuất trình CMND.

 • Đề nghị các Thành viên Lưu ký (TVLK) lập và gửi Danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 31/05/2010 cho VSD (Phòng Đăng ký Chứng khoán - Trụ sở chính) để làm thủ tục cho người đầu tư.
 • Thời hạn nộp danh sách: chậm nhất ngày 03/06/2010.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: