Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền và Thực hiện quyền mua cổ phần

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

 •  Tổ chức đăng ký:    CTCP In Diên Hồng
 •  Trụ sở chính:    187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
 •  Điện thoại:    (04) 8516069
 •  Fax:    (04) 8516067
 •  Tên chứng khoán:    Cổ phiếu CTCP In Diên Hồng
 •  Mã chứng khoán:    DHI
 •  Mã ISIN:    VN000000DHI6
 •  Mệnh giá:    10,000 đồng
 •  Sàn giao dịch:    HNX
 •  Loại chứng khoán:    Cổ phiếu phổ thông
 •  Ngày đăng ký cuối cùng:     24/03/2011
 •  Lý do và mục đích:
 • (1) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
 • (2) Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền 
 • (3) Thực hiện quyền mua cổ phần
 •  Nội dung cụ thể:

(1) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:

 •  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
 •  Thời gian thực hiện: Dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2011
 •  Địa điểm thưc hiện: Hội trường 22/12 Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội, 187b Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội
 •  Nội dung họp:
 •  Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2010;
 •  Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;
 •  Thông qua đơn giá tiền lương năm 2011, phụ cấp Hội đồng quản trị;
 •  Bầu bổ sung Ban kiểm soát.

(2) Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền:

 •  Tỷ lệ thực hiện: 2% ( 01 cổ phần được nhận 200 đồng)
 •  Thời gian thực hiện: 05/05/2011
 •  Địa điểm thực hiện:
 •  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 •  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần In Diên Hồng, 187b Giảng Võ – Hà Nội trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05/05/2011 và xuất trình chứng minh nhân dân.

(3) Thực hiện quyền mua cổ phần:

 •  Số lượng phát hành: 1.244.862 cổ phần
 •  Tỷ lệ thực hiện: 10:9 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua thì được mua 09 cổ phần mới phát hành thêm)
 •  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 •  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có): làm tròn xuống đến hàng đơn vị
 • Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A đến ngày chốt danh sách nắm giữ 6.016 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:9, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần là 6.016*0,9 = 5.414,4 cổ phần làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 5.414 cổ phần. Như vậy, số cổ phần được mua thêm của cổ đông A là 5.414 cổ phần.
 •  Toàn bộ số cổ phần lẻ và số cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

 Quy định về chuyển nhượng:

 •  Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Từ ngày 01/04/2011 đến ngày 29/04/2011
 •  Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần
 •  Quy định về chứng khoán đặt mua:
 •  Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền: Từ ngày 01/04/2011 đến ngày 05/05/2011
 •  Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

 

 •  Địa điểm thực hiện:
 •  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
 •  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần tại Công ty cổ phần In Diên Hồng, 187b Giảng Võ – Hà Nội trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần vào thời gian như nêu trên và xuất trình Chứng minh nhân dân

* Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

 •  Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần In Diên Hồng
 •  Số tài khoản: 102010001046087
 •  Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh Hà Nội
 • Đề nghị các TVLK đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách người sở hữu chứng khoán DHI lưu ký thực hiện quyền cho Trụ sở chính VSD.
 • Hình thức xác nhận: Gửi bản gốc văn bản xác nhận
 • (Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với VSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải hiện số fax và ngày giờ fax.)
 • Thời hạn gửi văn bản xác nhận: chậm nhất ngày 28/03/2011.
 • Trường hợp TVLK gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
 • Đề nghị TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoánDHI tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

* Lịch trình thực hiện quyền mua:

 • Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty Cổ phần In Diên Hồng
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2011
 •  Thời hạn TVLK gửi văn bản xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phần: 28/03/2011
 •  Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Từ 01/04/2011 đến 29/04/2011
 •  Thời hạn TVLK nộp Báo cáo tổng hợp chuyển nhượng quyền: 05/05/2011
 •  Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phần: Từ 01/04/2011 đến 05/05/2011.
 •  Thời hạn TVLK nộp Hồ sơ đặt mua cổ phần, chuyển tiền đặt mua cổ phần và thực hiện giao dịch trên hệ thống của VSD: 10/05/2011
 •  Tài khoản chuyển tiền đặt mua:
 •  Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177
 •  Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 •   Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Đầu tư & Phát triển – Chi nhánh Hà Thành
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: