Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Ngày 24/03/2011, ngày chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011, tạm ứng cổ tức 2010 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phần

Căn cứ thông báo số 812/TB-VSD ngày 11/3/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHInhư sau:

 • Loại chứng khoán :  Cổ phiếu phổ thông                                                               
 • Mệnh giá              :  10.000 đồng 
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2011
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/3/2011
 • Lý do và mục đích :  
 • Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
 • Tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền
 • Thực hiện quyền mua cổ phần

Nội dung cụ thể    :

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:

 • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
 • Thời gian thực hiện: Dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2011
 • Địa điểm thưc hiện: Hội trường 22/12 Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội, 187b Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội
 • Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2010;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;
+ Thông qua đơn giá tiền lương năm 2011, phụ cấp Hội đồng quản trị;
+ Bầu bổ sung Ban kiểm soát.

 • 2. Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền:
 • Tỷ lệ thực hiện: 2% ( 01 cổ phần được nhận 200 đồng)
 • Thời gian thực hiện: 05/05/2011
 • Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần In Diên Hồng, 187b Giảng Võ – Hà Nội trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05/05/2011 và xuất trình chứng minh nhân dân.

3. Thực hiện quyền mua cổ phần:

 • Số lượng phát hành: 1.244.862 cổ phần
 • Tỷ lệ thực hiện: 10:9 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua thì được mua 09 cổ phần mới phát hành thêm)
 • Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 • Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có): làm tròn xuống đến hàng đơn vị
 • Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A đến ngày chốt danh sách nắm giữ 6.016 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:9, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần là 6.016*0,9 = 5.414,4 cổ phần làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 5.414 cổ phần. Như vậy, số cổ phần được mua thêm của cổ đông A là 5.414 cổ phần.
 • Toàn bộ số cổ phần lẻ và số cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

Quy định về chuyển nhượng:

 • Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Từ ngày 01/04/2011 đến ngày 29/04/2011
 • Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần

Quy định về chứng khoán đặt mua:

 • Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền: Từ ngày 01/04/2011 đến ngày 05/05/2011
 • Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

Địa điểm thực hiện:

 • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
 • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần tại Công ty cổ phần In Diên Hồng, 187b Giảng Võ – Hà Nội trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần vào thời gian như nêu trên và xuất trình Chứng minh nhân dân

Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

 • Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần In Diên Hồng
 • Số tài khoản: 102010001046087
 • Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh Hà Nội
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: