Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Sở GDCK Hà Nội trân trọng công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 số 116/NQĐH-DH ngày 20/4/2011 của CTCP In Diên Hồng.
  • Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2011. Trong đó, Kết quả SXKD năm 2010 với Chỉ tiêu sản lượng: Trang in CN khổ 17 x 2 là 2.389.548.810 trang- đạt 98% so với năm 2009, trang in TP khổ 17 x 24 là 1.149.594.332 trang- đạt 96,5% so với năm 2009, Tổng doanh thu đạt: 25.205.438.009 đồng, đạt 87% so với năm 2009; Kế hoạch SXKD năm 2011 với Trang in CN khổ 17 x 2 là 3.055.000.000 trang, trang in TP khổ 17 x 24 là 1.320.000.000 trang, Doanh thu đạt: 32 tỷ đồng, cổ tức dự kiến là 10%.
  • Nghị quyết cũng thông qua báo cáo về công tác hoạt động và giám sát của HĐQT năm 2010, thông qua báo cáo kiếm soát của Ban kiếm soát Công ty năm 2010.
  • Ngoài ra, Nghị quyết còn thống nhất thông qua một số vấn đề khác.
Chi tiết xem file đính kèm./.
 
Tệp đính kèm:   DHI_2011.04.28_NQ.zip
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: