Doanh nghiệp niêm yết

VKP: Giao dịch của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Công ty CP Nhựa Tân Hóa (VKP):

  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cao An

  • Mã chứng khoán giao dịch: VKP

  •  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT đã gửi đơn từ nhiệm được HĐQT chấp thuận nhưng đang đợi thông qua  Đại hội cổ đông.

  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 165.000 cp

  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán: 165.000 cp

  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0

  • Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân

  • Phương thức thực hiện giao dịch: Giao dịch qua sàn chứng khoán.

  • Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 09/06/2010 đến 07/08/2010.

Theo HSX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: