Doanh nghiệp niêm yết

VKP: Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Công ty CP Nhựa Tân Hóa (VKP):

  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Tuyết Lan

  • Mã chứng khoán giao dịch: VKP

  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.538 cp (chiếm tỷ lệ 0,14%)

  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán: 6.000 cp

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.538 cp (chiếm tỷ lệ 0,07%)

  • Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân

  • Phương thức thực hiện giao dịch: Giao dịch khớp lệnh

  • Thời gian dự kiến giao dịch: từ 10/6/2010 đến 10/8/2010.

Theo HSX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: