Doanh nghiệp niêm yết

BHV: Ngày 08/03/2011, ngày chốt danh sách để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Căn cứ thông báo số 567/TB-VSD ngày 23/02/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHVnhư sau:
  • Loại chứng khoán :  Cổ phiếu phổ thông                                                               
  • Mệnh giá                :  10.000 đồng 
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2011
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2011
  • Lý do và mục đích:  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
  • Tỷ lệ thực hiện     :  01 cổ phiếu được nhận 01quyền biểu quyết 
  • Thời gian thực hiện: 25/03/2011;
  • Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Viglacera Bá Hiến
  • Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010
+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát
+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
+ Một số vấn đề khác
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: