Doanh nghiệp niêm yết

VKP: Giao dịch của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Công ty CP Nhựa Tân Hóa (VKP):

  • Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Đức Trình

  • Mã chứng khoán giao dịch: VKP

  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát 

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.136 cp 

  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán: 27.130 cp 

  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.006 cp 

  • Mục đích thực hiện giao dịch: Sửa nhà 

  • Phương thức thực hiện giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận. 

  • Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 21/06/2010 đến 21/08/2010.

Theo HSX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: