Doanh nghiệp niêm yết

VKP: Hoãn Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2010

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (MCK: VKP) thông báo hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 lần 2.

  • Căn cứ tình hình cổ đông thực tế tham dự và ủy quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 lần 2 với 39 cổ đông dự họp, sở hữu 1,46 triệu cổ phiếu, chiếm 30,76% VĐL. Đại hội không dủ 51% số cổ đông nắm giữ số lượng cổ phiếu biểu quyết  nên theo quy định Ban tổ chức đã tuyên bố hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 lần 2, và sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 lần 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày 15/06/2010.

 

 
 

 

Theo VKP
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: