Doanh nghiệp niêm yết

VKP: kết quả và Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ

Công ty CP Nhựa Tân Hóa (VKP): Báo cáo kết quả và Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ:

 • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Tuyết Lan

 • Mã chứng khoán giao dịch: VKP

 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát

 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.538 cp (chiếm tỷ lệ 0,14%)

 • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán: 6.000 cp

 • Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.000 cp

 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.538 cp (chiếm tỷ lệ 0,07%)

 • Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân

 • Phương thức thực hiện giao dịch: Giao dịch khớp lệnh

 • Thời gian thực hiện giao dịch: từ 11/6/2010 đến 14/06/2010.

Đăng ký bán tiếp

 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 cp (chiếm tỷ lệ 0,06%)

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 538 cp

 • Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu chi tiêu cá nhân

 • Phương thức thực hiện giao dịch: Giao dịch khớp lệnh

 • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 22/06/2010 đến 18/8/2010

Theo HSX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: