Doanh nghiệp niêm yết

V15: Ngày 25/3/2011, ngày chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Căn cứ thông báo số 821/TB-VSD ngày 11/3/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V15 như sau:

Loại chứng khoán :  Cổ phiếu phổ thông                                                               
Mệnh giá                :  10.000 đồng 
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2011
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/3/2011
Lý do và mục đích:  Đại hội đồng cổ đông
Tỷ lệ thực hiện      :  01 cổ phiếu được nhận 01quyền biểu quyết 
Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/4/2011;
Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và dự kiến kế hoạch năm 2011;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2010
+ Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2010;
+ Báo cáo việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010; Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2011;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: