Doanh nghiệp niêm yết

BHV: Ngày 23/02/2012, ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Viglacera Bá Hiến (mã CK: BHV) như sau:
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2012
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2012
  • Lý do và mục đích:
  • Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  • Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
  • Thời gian họp: 15/03/2012
  • Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến
  • Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
+ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ phục vụ công tác đầu tư năm 2012
+ Một số vấn đề khác
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: