Doanh nghiệp niêm yết

V15: Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Căn cứ thông báo ngày 01/04/2011 của CTCP Xây dựng số 15 (MCK:   V15) về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo  cụ thể như sau:

 • Thời gian họp: 8h30 phút Thứ Sáu, ngày 22/4/2011
 • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng – Số 18 đường Hoàng Diệu –TP. Hải Phòng.
 • Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Xây dựng số 15 theo danh sách chốt ngày 25/3/2011.
 • Nội dung  của Đại hội:
 • Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011.
 • Báo cáo HĐQT năm 2010
 • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010
 • Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2010
 • Báo cáo việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2010; Dự kiến mức thù lao của HĐQT , BKS năm 2011.
 • Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010.
 • Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2011;
 • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: