Doanh nghiệp niêm yết

BHV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 2011

Thực hiện theo thông tư số 09/2010/TT-BTC  ngày 15/01/2010 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến giải trình sự chênh lệch về  lợi nhuận sau thuế  giữa BCTC kiểm toán năm 2011 là 1.526.474.928đ giảm 13.234.034đ (tỷ lệ giảm 0,86%) so với lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán, do một số nguyên nhân sau:

  •      Do điều chỉnh tăng chi phí quản lý doanh nghiệp trên báo cáo tài chính sau kiểm toán của công ty dẫn đến ảnh hưởng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán 2011
  •      Trên đây là thuyết minh bổ sung cho biến động làm giảm lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh sau kiểm toán so với trước kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011
  •  Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến kính gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin thêm cho Công ty.
 

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: