Doanh nghiệp niêm yết

VKP: Ông Phạm Đức Trình, Trưởng Ban kiểm soát, đã bán: 27.130 cp

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Công ty CP Nhựa Tân Hóa (VKP):

  • Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Đức Trình

  • Mã chứng khoán giao dịch: VKP

  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.136 cp (chiếm tỷ lệ 0,35%)

  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán: 27.130 cp

  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 27.130 cp

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.006 cp (chiếm tỷ lệ 0,01%)

  • Mục đích thực hiện giao dịch: Sửa nhà

  • Phương thức thực hiện giao dịch: Giao dịch khớp lệnh

  • Thời gian thực hiện giao dịch: 8/7/2010 

Theo HSX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: