Doanh nghiệp niêm yết

VKP: Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, Thành viên Ban kiểm soát, đã bán 5.000 cp

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Công ty CP Nhựa Tân Hóa (VKP):

  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Tuyết Lan

  • Mã chứng khoán giao dịch: VKP

  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.538 cp (chiếm tỷ lệ 0,06%).

  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán: 5.000 cp

  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.000 cp

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 538 cp

  • Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân

  • Phương thức thực hiện giao dịch: Giao dịch khớp lệnh

  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/6/2010 đến 13/7/2010

Theo HSX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: