Doanh nghiệp niêm yết

V15: Ngày 27/02/2012, ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và trả cổ tức đợt 2 năm 2010

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2012
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2012
Lý do và mục đích:
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần/ 1 quyền biểu quyết
Thời gian họp dự kiến: Dự kiến ngày 29/03/2012
Nội dung họp:
+Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và dự kiến kế hoạch năm 2012, định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2017;
+Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 - 2012;
+Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011;
+Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2011;
+Báo cáo việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011;
+Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012;
+Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2012;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2012;
+ Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền
Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 700 đồng)
Thời gian thực hiện: 23/03/2012
Địa điểm thực hiện
+Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - CTCP Xây dựng Số 15 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 23/03/2012 (địa chỉ: Số 53 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: