Doanh nghiệp niêm yết

BHV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếuBHV của CTCP Viglacera Bá Hiến như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2013

3. Lý do và mục đích:

  • Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  • Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)
  • Thời gian dự kiến họp: Ngày 29/3/2013
  • Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến
  • Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

+ Một số vấn đề khá

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: