Doanh nghiệp niêm yết

VKP: Giải trình lỗ 9 tháng năm 2010

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa xin giải trình lỗ 9 tháng năm 2010 như sau:

Về doanh thu:

  • Doanh thu 9 tháng đầu năm 2010 giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, tương đương số tiền 54,86 tỷ đồng do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm tăng cao, giảm khả năng cạnh tranh. Nguyên nhân góp phần làm giảm doanh thu là do sản lượng bán ra giảm mạnh vì công ty có sự thay đổi nhân sự trong ban điều hành lãnh đạo, ban điều hành mới vừa phải củng cố sản xuất vừa giữ thị trường cũ và tìm thị trường mới đồng thời phải tạo uy tín với khác hàng.

Chi phí sản xuất:

  • Doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2010 giảm so với cùng kỳ năm 2009, trong khi đó chi phí giá vốn chỉ giảm 26% so với 9 tháng đầu năm 2009. Vậy chi phí giá vốn đã tăng 1% so với doanh thu là nguyên nhân làm cho 9 tháng đầu năm 2010 lỗ tới 23,82 tỷ đồng. Bên cạnh đó, yếu tố giá NVL đầu vào 9 tháng đầu năm 2010 cũng biến động liên tục theo chiều hướng tăng làm giá thành sản phẩm tăng. Để giữ khách hàng, công ty vẫn chưa điều chỉnh tăng giá bán tương ứng với mức tăng giá NVL đầu vào. Ngoài ra, việc chi phí giá thành 9 tháng đầu năm 2010 là do đưa máy móc thiết bị đầu tư mới vào sử dụng làm tăng chi phí khấu hao từ 4,43 tỷ đồng 9 tháng năm 2009 lên 11tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2010.

Chi phí quản lý doanh nghiệp:

  • Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2010 tăng hơn năm 2009 6,69 tỷ đồng là do mức lương trung bình tăng, chi phí tiền thuê đất tại nhà máy Long An đưa và sử dụng, chi phí xăng dầu dùng cho xe đưa đón CBCNV đến làm việc tại nhà máy Long An…

Chi phí tài chính:

  • Chi phí tài chính 9 tháng 2009 là 11,68 tỷ đồng trong khi 9 tháng đầu năm 2010 là 16,45 tỷ đồng –  tăng 41% là do lãi suất ngân hàng tăng từ 12%năm lên 13,4% năm đối với khoản vay ngắn hạn, từ 6% năm lên 6,2% năm đối với khoản vay ngoại tệ. Ngoài ra, chi phí lãi vay trung và dài hạn đối với khoản vay đầu tư máy móc thiết bị hiện nay đã hết trong giai đoạn đầu tư nên chi phí lãi vay này không tiếp tục vốn hóa làm tăng chi phí tài chính trong kỳ là 4,76 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời gánh thêm phần lãi vay do huy động vốn nội bộ để thanh toán các khoản nợ quá hạn tại Ngân hàng. Vì vậy, chi phí lãi vay 9 tháng năm 2010 tăng 204% so với cùng kỳ năm 2009.

Chi phí bán hàng:

  • Chi phí bán hàng 9 tháng năm 2010 tăng 1,93 tỷ đồng – tương đương tỷ lệ 127% so với 9 tháng năm 2009 là do chi phí vận chuyển giao hàng tăng, chi phí tiền lương nhân viên tại nhà máy Long An tăng.

Tệp đính kèm:   20101111-VKP-Giai trinh lo 9 thang nam 2010.pdf

 

 

Theo VKP
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: