Quy định

Điều khoản sử dụng

Lequang.vn là cổng thông tin kinh tế tài chính , thị trường chứng khoán, bất động sản… đa chiều. Việc quý vị đăng ký vào tài khoản vào Lequang.vn hoặc truy cập vào Lequang.vn và sử dụng bất kỳ dịch vụ, tính năng, nội dung hoặc Ứng dụng nào được giới thiệu trên Lequang.vn. Là quý vị đã đồng ý với các điều khoản sử dụng dưới đây:

Điều I : Thoả thuận sử dụng

 1. Bằng việc đồng ý khi đăng ký thành viên và sử dụng các dịch vụ của Lequang.vn, là bạn đã khẳng định rằng:     
  • Bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với các thông tin và hoạt động của mình tại Lequang.vn.
  • Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc vi phạm pháp luật. 
  • Không đăng tải hay trao đổi các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam vi phạm pháp luật. 
  • Không lợi dụng Lequang.vn để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 
  • Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam. 
  • Chỉ sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. 
  • Bạn sẽ không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi vào các hoạt động phi pháp. 
  • Không cố gắng truy nhập bất hợp pháp đến dịch vụ, thu thập các thông tin hoặc tài liệu, các tài khoản của thành viên khác. Không gây cản trở hoặc phá rối dịch vụ.  
  • Bạn đồng ý rằng sẽ không tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Những thông tin về bản quyền, các nhãn hiệu, tên gọi độc quyền và các nội dung khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ vào mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người giữ bản quyền.   
 2. Tại Lequang.vn mọi thông tin và dữ liệu liên quan tới các sản phẩm dịch vụ, Ứng dụng, tiện ích hoặc các nội dung khác tại cổng thông tin, được cung cấp với mức độ tin cậy cao nhất, tuy nhiên các thông tin chỉ có giá trị tham khảo đối với người sử dụng. Và như vậy, Lequang.vn không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất kỳ ai liên quan đến việc sử dụng các thông tin có trên cổng thông tin Lequang.vn hoặc do kết quả của việc sử dụng các thông tin, dữ liệu, Ứng dụng có trên cổng thông tin Lequang.vn đưa đến.
 3. Đối với những thông tin, sản phẩm dịch vụ, Ứng dụng và tiện ích liên quan được cung cấp tại cổng thông tin Lequang.vn, người sử dụng cần tự phân loại cho phù hợp với từng mục đích cụ thể trước khi đưa ra quyết định sử dụng hoặc những quyết định có liên quan. Sẽ không có thông tin, sản phẩm dịch vụ nào tại cổng thông tin này cấu thành một lời mời đầu tư chứng khoán hoặc đầu tư bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Do đó, người sử dụng sẽ tự chịu mọi rủi ro trong việc sử dụng các thông tin, dữ liệu, công cụ có trên cổng thông tin Lequang.vn. Các thông tin này cũng không nhắm tới bất kỳ hình thức quảng cáo đầu tư, tư vấn hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Nếu vi phạm, những Thông tin đó sẽ không được xem là thông tin hợp pháp.
 4. Lequang.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những hư hại hay thương tổn, vô tình hay hữu ý, trực tiếp hay gián tiếp, phát sinh có liên quan hoặc xuất phát từ việc sử dụng hoặc không sử dụng cổng thông tin, bao gồm cả những hư hại trực tiếp, gián tiếp như mất hoặc hư hỏng dữ liệu; mất hoặc hư hỏng, trục trặc máy tính… cũng như bất kỳ sự cố nào về mặt kỹ thuật trong khi cung cấp dịch vụ.
 5. Không có nội dung nào trong thỏa thuận này có thể chắc chắn rằng, việc người sử dụng sử dụng các thông tin, dữ liệu, công cụ và dịch vụ do Lequang.vn cung cấp tại cổng thông tin này sẽ không vi phạm quyền phát minh, sở hữu hay sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quy định khác. Vì thế, Lequang.vn không có bất cứ điều khoản đảm bảo nào đối với việc người sử dụng sử dụng những nội dung đó sẽ không vi phạm bất kỳ quyền phát minh, sở hữu, sở hữu trí tuệ hoặc quy định khác.
 6. Lequang.vn đã thiết lập và đưa ra các dịch vụ trực tuyến trên cổng thông tin. Lequang.vn sẽ giữ độc quyền lựa chọn các khách hàng sử dụng, truy cập và hưởng lợi từ Dịch vụ này. Lequang.vn cũng bảo lưu quyền và mọi quyết định về tiêu chí lựa chọn khách hàng tham gia vào dịch vụ trực tuyến được cung cấp.
 7. Lequang.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu người sử dụng tải những thông tin hoặc phần mềm, Ứng dụng từ cổng thông tin. Mặt khác, Lequang.vn sẽ không chịu trách nhiệm nếu người sử dụng sao chép, sửa chữa, đưa lên, tải về, gửi đi, (tái) xuất bản, xóa đi hoặc nhập nhằng bất kỳ một vật phẩm sở hữu trí tuệ nào, kể cả việc khách hàng phân phối bất cứ dịch vụ hay nội dung nào từ cổng thông tin. Lequang.vn sẽ không chịu trách nhiệm nếu người sử dụng thay đổi nội dung hoặc sử dụng các nội dung và dịch vụ mà họ lấy được từ cổng thông tin để phục vụ bất kỳ mục đích nào ngoài những mục đích được cho phép. Nếu vi phạm nội dung của điều khoản này, Người sử dụng đã vi phạm sở hữu trí tuệ bao gồm cả nhãn mác, quyền sở hữu và các sản phẩm đã đăng ký độc quyền của Lequang.vn.
 8. Lequang.vn là sản phẩm của LequangNews. và đã được pháp luật bảo hộ. Khi đã là thành viên của LequangNews, bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc liên lạc nào khác và thông tin được bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới Lequang.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Tuỳ thuộc yêu cầu hoạt động, Lequang.vn bảo lưu quyền điều chỉnh một phần hoặc tổng thể việc sử dụng cổng thông tin hoặc các nội dung của cổng thông tin mà không cần báo trước đến người sử dụng. Trong những trường hợp này, Lequang.vn cũng không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất cứ thiệt hại nào do việc thay đổi cổng thông tin gây ra.

Điều II: Quy định về bản quyền

Tất cả các sản phẩm của các tác giả trên cổng thông tin lequang.vn bao gồm mọi hình thức thiết kế, nội dung, hình ảnh âm thanh và các Ứng dụng đều thuộc quyền sở hữu của Lequang.vn/ LequangNews (trừ nội dung không do LequangNews sản xuất ) và được pháp luật bảo hộ . Việc sử dụng lại dữ liệu phải có đồng ý bằng văn bản của Lequang.vn/LequangNews, các bản quyền nêu trên không được phép sao chép, chuyển giao, trưng bày, trình chiếu, phân phối, lưu trữ hoặc tạo ra những phiên bản dưới bất cứ hình thức nào.

Điều III: Từ chối bảo đảm:

 • Việc sử dụng cổng thông tin Lequang.vn và các nội dung ,Ứng dụng của nó có thể là rủi ro riêng của bất kỳ người truy cập nào, bao gồm cả người sử dụng. Các thông tin, và cả những quan điểm của nội dung cổng thông tin không hề cấu thành sự thuyết phục hay gợi ý, tư vấn, lời chào hàng của Lequang.vn về việc tư vấn đầu tư, mua hay bán bất kỳ chứng khoán hoặc các công cụ tài chính nào cho Lequang.vn hoặc các đối tượng khác. Các khoản đầu tư được bàn thảo hoặc giới thiệu trong các báo cáo phân tích và nghiên cứu… không thể thích hợp với mọi nhà đầu tư. Vì vậy, các nhà đầu tư cần tự mình quyết định việc đầu tư dựa trên các mục tiêu đầu tư cụ thể và khả năng tài chính cá nhân, kể cả việc sử dụng các nhà tư vấn chuyên nghiệp và độc lập nếu họ thấy cần thiết. Ngoài ra, nội cung các bài báo và các diễn giải số liệu chỉ là những quan điểm chủ quan của người cung cấp, do đó, người sử dụng chỉ nên sử dụng các bài báo và số liệu trên cổng thông tin như thông tin tham khảo mà thôi. Mọi suy diễn, trực tiếp hay gián tiếp, từ việc sử dụng các thông tin, dữ liệu, công cụ và dịch vụ trên cổng thông tin là quyền của người sử dụng và Lequang.vn không chịu trách nhiệm về những suy diễn đó dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Không có sự bảo đảm rằng họat động của cổng thông tin Lequang.vn/LequangNews có thể bị hư, bị virus hoặc bị gián đoạn do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài. Lequang.vn/LequangNews không có trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại gây ra khi sử dụng và kết nối thông tin trên cổng thông tin của Lequang.vn/LequangNews.
Banner Ads(300px, 300px)
Banner Ads(300px, 150px)
Banner Ads(300px, 300px)